Warunki sprzedaży

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ DANE SPRZEDAWCY

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży („Warunki Sprzedaży”) mają zastosowanie do sprzedaży wszystkich produktów marki SMEG („Produkty”) dokonanej na odległość, na stronie internetowej www.sicilymylove.com („Sklep Internetowy”). 

Klienci (zgodnie z definicją poniżej) są zobowiązani do uważnego zapoznania się z Warunkami Sprzedaży zamieszczonymi w Sklepie Internetowym. Sprzedawca (zgodnie z definicją poniżej) dostarczy kopię Warunków Sprzedaży Klientom zgodnie postanowieniami Artykułu 4 poniżej. Umowy zawierane z Klientami będą archiwizowane przez Sprzedawcę przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany, w całości lub w części, Warunków Sprzedaży, według własnego uznania, z zastosowaniem nowych Warunków Sprzedaży od daty ich publikacji w Sklepie Internetowym. Do złożonych zamówień stosuje się Warunki Sprzedaży obowiązujące w chwili złożenia zamówienia. 

Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez użytkownika (określanego jako „Klient” lub „Państwo”) oznacza pełną i całkowitą akceptację Warunków Sprzedaży i Polityki  Prywatności Sprzedawcy. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszych Warunków Sprzedaży. Odmowa akceptacji Warunków Sprzedaży lub Polityki Prywatności Sprzedawcy uniemożliwia Klientowi złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Produkty wystawione w Sklepie Internetowym sprzedawane są przez PVS SERVICES ITALIA S.R.L. („Sprzedawca”), spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszech, Strada A di Gainago 2/A, Località Gainago 43056, Torrile (PR), Italia. Z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000,00 Euro, o NIP 02647480348 REA : PR – 255574.

Aby uzyskać więcej informacji o Sprzedawcy i Produktach, można skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: polska@sicilyismylove.com. 

2. WARUNKI KUPNA 

Produkty mogą być zamawiane w Sklepie Internetowym tylko przez Klientów będących: (i) osobami fizycznymi, które (ii) są pełnoletnie (skończyły osiemnaście lat), (iii) mają pełną zdolność do czynności prawnych, (iv) są konsumentami, tzn. nie dokonują zakupu w ramach prowadzonej działalności handlowej, przemysłowej, rzemieślniczej lub zawodowej. 

Osoby poniżej osiemnastego roku życia oraz te, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą składać zamówienia za pośrednictwem rodzica lub opiekuna działającego w ich imieniu. Wszystkie zamówienia złożone z naruszeniem tego postanowienia oraz wszystkie umowy zawarte na podstawie tych zamówień nie będą skuteczne.

Składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient oświadcza i gwarantuje, że jest konsumentem oraz, że nie będzie dostarczać, dystrybuować ani sprzedawać Produktów w celach komercyjnych. 

3. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

Informacje dotyczące Produktów wraz z kodami Produktów oraz ich cenami są dostępne w Sklepie Internetowym. Graficzne przedstawienie Produktów wyświetlane w Sklepie Internetowym może różnić się od ich rzeczywistego wyglądu. Klient powinien więc polegać wyłącznie na opisie Produktu i jego cechach określonych w Sklepie Internetowym.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia, w dowolnym momencie, ilości lub rodzajów Produktów, które można nabyć w Sklepie Internetowym.

Do zamówienia można dodać maksymalnie 3 sztuk jednego Produktu.

Do złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie przez Klienta dostępu do sieci Internet za pośrednictwem urządzenia zdatnego do realizacji takiego połączenia i przesyłu danych. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy wynikające z braku działania połączenia stosowanego przez Klienta ze Sklepem Internetowym.

Jakkolwiek Sprzedawca zobowiązuje się uczynić wszytko, co możliwe, aby dostarczyć Produkty wybrane przez Państwa w Formularzu Zamówienia, zobowiązanie Sprzedawcy jest nieuchronnie uzależnione od dostępności tych Produktów.

Z tych powodów, w przypadkowych i wyjątkowych okolicznościach, może zdarzyć się sytuacja, w której Sprzedawca nie będzie miał możliwości dostarczenia wybranych Produktów, ponieważ, przykładowo, dokonano wielu zamówień online, co spowodowało wyczerpanie zapasów. W takich przypadkach Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Państwem na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia, aby poinformować Państwa o niedostępności Produktów. 

Jeżeli Produkty nie są dostępne z powodów wskazanych powyżej lub w innych przypadkach niedostępności Produktów, bez uszczerbku dla innych praw przyznanych Państwu z mocy prawa, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Państwa o niedostępności Produktów w drodze wiadomości e-mail i zaproponuje, według własnego wyboru: (i) zwrot całkowitej kwoty należnej od Klienta, tj. ceny Produktów, kosztów wysyłki, jeżeli znajduje to zastosowanie, oraz wszelkich innych dodatkowych kosztów, jeżeli zostały już zapłacone; lub (ii) jeśli istnieje szansa, że asortyment Produktów zostanie uzupełniony, wydłużenie terminu dostawy, ze wskazaniem nowego terminu dostawy Produktów. 

4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Aby zamówić jeden lub więcej Produktów, mogą Państwo zarejestrować się w Sklepie Internetowym i założyć konto. 

Po zakończeniu rejestracji Państwa konta w Sklepie Internetowym, należy wypełnić Formularz Zamówienia dostępny online i wysłać go do Sprzedawcy.

Założenie konta nie jest jednak konieczne do zakupu Produktów. Mogą Państwo dokonać zakupu również poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia, który nie wymaga rejestracji konta.

Przed wysłaniem Formularza Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego, wymagane jest uważne przeczytanie wszystkich instrukcji wskazanych podczas procesu zakupu (również w odniesieniu do kosztów dostawy, warunków korzystania z prawa odstąpienia od umowy, jak i Polityki Prywatności) oraz niniejszych Warunków Sprzedaży.

Aby dokonać zakupu Produktu, należy: (i) dodać wybrany Produkt do „Koszyka”, klikając odpowiednią ikonę, (ii) wypełnić Formularz Zamówienia, (iii) wybrać metodę płatności i wysyłki, (iv) zaakceptować Warunki Sprzedaży oraz (v) wysłać Formularz Zamówienia do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Przesłanie Formularza Zamówienia do Sprzedawcy stanowi ofertę kupna wybranych Produktów, do której stosuje się niniejsze Warunki Sprzedaży i która jest wiążąca dla Klienta (z zastrzeżeniem prawa odstąpienia zgodnie z Artykułem 8 poniżej). Przesłanie Formularza Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny zamówionego Produktu lub Produktów.

Przed wysłaniem Formularza Zamówienia mogą Państwo wprowadzić poprawki lub zmiany do wprowadzonych danych, postępując zgodnie z procedurą wskazaną w Sklepie Internetowym (przykładowo, Klient ma prawo modyfikowania ilości Produktów, które zamierza kupić poprzez dodanie lub usunięcie jednego lub więcej produktów z „Koszyka”).

Bez uszczerbku dla zasad wykorzystania danych osobowych opisanych w Polityce Prywatności, Formularz Zamówienia oraz Państwa dane dotyczące oferty kupna mogą być przechowywane przez Sprzedawcę przez czas określony w obowiązujących przepisach.

W ciągu 30 dni Sprzedawca może odrzucić zamówienie (w takim przypadku żadna kwota nie będzie należna Sprzedawcy od Klienta) jeżeli: (i) Produkty są niedostępne (z zastrzeżeniem postanowień Artykułu 3), lub (ii) w przypadku zgłoszenia lub podejrzenia oszukańczej lub nielegalnej działalności, w tym podejrzenia, że zakupy są dokonywane w celach komercyjnych, lub (iii) jeśli Klient nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z poprzedniej umowy zawartej ze Sprzedawcą lub spółką z jego grupy.

Umowa sprzedaży zostanie zawarta tylko wtedy, gdy oferta kupna zostanie zaakceptowana przez Sprzedawcę poprzez wysłanie Potwierdzenia Zamówienia na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia.

Zgodnie z postanowieniami Artykułu 51, paragraf 7 Kodeksu Konsumenckiego (zdefiniowanego poniżej), Potwierdzenie Zamówienia będzie zawierać podsumowanie istotnych cech zakupionych Produktów, szczegółowe wskazanie ceny i metody płatności, informację o kosztach dostawy, informację o warunków i sposobach skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, wskazanie adresu, pod który należy składać reklamacje, informację na temat usług posprzedażnych oraz na temat istniejących gwarancji, a także kopię niniejszych Warunków Sprzedaży.

Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na Klienta, gdy Klient (lub inna niż przewoźnik strona trzecia wskazana przez Klienta) faktycznie wejdzie w posiadanie Produktu.

5. CENY, PODATKI, KOSZTY WYSYŁKI 

Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu Internetowego i dotyczące Produktów zawierają podatek VAT i wszelkie inne podatki. Koszty wysyłki ponosi w całości Sprzedawca, jeśli adres dostawy znajduje się na terytorium Włoch. O całkowitej kwocie, jaką zobowiązani są Państwo zapłacić, zawierającej cenę wybranego/ych Produktu/ów, podatki i ewentualnie koszty wysyłki („Całkowita kwota”), zostaną Państwo poinformowani ponownie zanim zamówienie zostanie sformalizowane poprzez wysłanie Formularza Zamówienia. 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, cen Produktów, przy czym zastosowanie znajdzie kwota wyświetlana w Sklepie Internetowym w momencie wysłania przez Państwa zamówienia. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT w okresie między datą złożenia zamówienia a datą, w której Sprzedawca będzie w stanie dokonać wysyłki, Sprzedawca może dokonać zmiany ceny Produktu w celu jej dostosowania do nowej stawki VAT, jeżeli w świetle przepisów wprowadzających zmianę obowiązującej stawki, cena zamówienia złożonego, ale niezrealizowanego przed datą wejścia w życie tej zmiany, wymaga odpowiedniej korekty, W takiej sytuacji, Sprzedawca skontaktuje się z Państwem w celu uzyskania ponownego potwierdzenia zamówienia. Jeśli Sprzedawca nie uzyska od Państwa decyzji, anuluje zamówienie i powiadomi Państwa o jego anulowaniu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku oczywiście nieprawidłowej publikacji ceny na stronie i skontaktowania się z Państwem za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta, aby przekazać poprawne informacje w celu zmiany i ewentualnego potwierdzenia zamówienia.

6. SPOSÓB PŁATNOŚCI

Płatności można dokonać za pośrednictwem serwisu Pay Pal lub kart kredytowych akceptowanych przez serwis Pay Pal  lub serwis Banca Sella (na przykład VISA, Mastercard, itp.), a także przez serwisy iDeal lub Sofort.

Klient powinien wziąć pod uwagę, że wybór metody płatności może spowodować wydłużenie czasu dostawy Produktów, która nastąpi dopiero po zaksięgowaniu wpłaty. Płatność kartą kredytową zostanie, na potrzeby transakcji, przekierowana za pomocą bezpiecznego połączenia na stronę Pay Pal lub instytucji Banca Sella, zarządzających płatnościami online dla Sprzedawcy. 

Przy każdej sprzedaży Sprzedawca wyda specjalny dokument fiskalny wystawiony na osobę, która złożyła zamówienie, a który zostanie przekazany na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność i prawdziwość informacji przekazanych Sprzedawcy do celów fiskalnych.

7. SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY

Sprzedawca wyśle wybrane przez Państwa Produkty, powierzając je kurierom oferującym wydajne usługi wysokiej jakości. Po przekazaniu Produktów przewoźnikowi, Sprzedawca wyśle Państwu potwierdzającą wysyłkę wiadomość e-mail na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia. W każdym przypadku dokument przewozowy będzie stanowił dowód dostarczenia Produktu do przewoźnika. 

Produkty zostaną wysłane na adres podany przez Państwa w Formularzu Zamówienia. Zmiany miejsca dostawy (w stosunku do pierwotnie wskazanego) dokonywane na życzenie Klienta już po dostarczeniu Produktów do przewoźnika, mogą generować dodatkowe koszty, które będą w całości ponoszone przez Klienta.

Sprzedawca podejmie wszelkie uzasadnione i możliwe starania, aby dostarczyć Klientowi wybrane Produkty tak szybko, jak to możliwe, a najpóźniej w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zawarcia umowy sprzedaży Produktów („Data Zawarcia Umowy”). Jednakże czasy zamówień mogą zależeć od czynników niezależnych od woli Sprzedawcy. Zatem każdy termin dostawy podany Klientowi przez Sprzedawcę i krótszy niż trzydzieści (30) dni od Daty Zawarcia Umowy należy traktować jedynie jako orientacyjny i niezobowiązujący. 

Jeżeli opóźnienie w dostawie przekracza 30 dni od Daty Zawarcia Umowy, Klient może wezwać Sprzedawcę do realizacji dostawy w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Klienta i stosownym do okoliczności. Jeżeli Produkty nie zostaną dostarczone w wyznaczonym dodatkowym terminie, Klient może odstąpić od umowy w drodze pisemnego zawiadomienia w taki sam sposób, jak to przewidziano w następnym Artykule 8, a Sprzedawca musi niezwłocznie zwrócić wszystkie koszty poniesione w ramach Umowy.

W przypadku dostawy na adresy znajdujące się na terytorium państwa należącego do Unii Europejskiej, dostawa jest realizowana orientacyjnie w ciągu około 2-3 dni roboczych. Jednakże do niektórych trudniej dostępnych miejsc dostawa może wydłużyć się o kolejne 2 dni robocze.

Wysyłka na adresy znajdujące się na terytorium Włoch jest bezpłatna. Koszty wysyłki na adresy spoza terytorium Włoch są ponoszone przez Klienta i są odrębnie określone w Formularzu Zamówienia.

Sprzedawca gwarantuje, że wszystkie wysłane zamówienia są zawsze ubezpieczone od ryzyk związanych z transportem, w tym od utraty i uszkodzenia Produktów, zgodnie z warunkami transportu stosowanymi przez kurierów. 

8. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – WYMIANA PRODUKTU

Zgodnie z artykułem 52 Kodeksu Konsumenckiego (zdefiniowanego poniżej), Klient ma prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od daty, w której Klient (lub jego przedstawiciel upoważniony do otrzymania Produktu) faktycznie wejdzie w posiadanie Produktu, a w przypadku podzielonej dostawy, od dnia, w którym wszedł w fizyczne posiadanie ostatniego z produktu objętych dostawą.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, mogą Państwo, w terminie 14 (czternastu) dni przewidzianym w powyższym paragrafie:

• przesłać należycie wypełniony formularz odstąpienia znajdujący się w Sklepie Internetowym;

lub

• przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną wiadomość informującą o zamiarze skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 52 Kodeksu Konsumenckiego; ww. informacja musi zawierać następujące dane: (i) wskazanie Produktu, w stosunku do którego Klient zamierza skorzystać z prawa odstąpienia; (ii) numer zamówienia. Ww. wiadomość należy przesłać na następujący adres: return@smeg.com

W ciągu 14 (czternastu) dni od powiadomienia o odstąpieniu (wysłanego zgodnie z niniejszym Artykułem 8) Klient musi zwrócić Sprzedającemu zakupiony Produkt. Klient może zgodzić się na odebranie Produktów przez Sprzedawcę lub osobę upoważniona przez Sprzedawcę zgodnie internetowym formularzem odstąpienia lub zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Sprzedawcę po otrzymaniu powiadomienia o odstąpieniu. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z ingerencji w Produkt w sposób inny niż jest to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech czy działania. W konsekwencji, Klient nie może usuwać żadnych etykiet nałożonych na Produkt.

Sprzedawca dokona pełnego zwrotu kwot zapłaconych przez Klienta, w tym wszelkich rozsądnych kosztów dostawy, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty, w której Sprzedawca został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od umowy zgodnie z niniejszym Artykułem 8. Zwrot zostanie dokonany przez Sprzedawcę za pomocą tych samych metod płatności, z których skorzystali Państwo w związku z pierwotną transakcją, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej i pod warunkiem, że Klient nie będzie musiał ponosić dodatkowych koszty takiego zwrotu.

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Produkt od Klienta, Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem zapłaconych mu kwot aż do otrzymania w całości zwracanego Produktu lub do momentu dostarczenia dowodu zwrotu Produktu przez Klienta w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Poza przypadkami opisanymi powyżej, po wysłaniu Produktu zamówienie nie może być już anulowane lub zmienione. Zwrot już wysłanych Produktów musi być dokonany w każdym przypadku zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszym Artykule 8.

Wszelka korespondencja do Klienta dotycząca wykonania prawa do odstąpienia od umowy, w tym powiadomienie potwierdzające odebranie zawiadomienia o odstąpieniu, będzie przekazywana za pośrednictwem poczty e-mail, na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia lub, jeśli jest inny, na adres e-mail wskazany przez Klienta w zawiadomieniu o odstąpieniu od umowy. Kolejne zmiany tego adresu, o których Sprzedawca nie został poinformowany, nie będą wiążące dla Sprzedawcy.

9. RĘKOJMIA NA PRODUKTY SPRZEDANE ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO

Sprzedawca stosuje politykę kontroli jakości, której celem jest sprawdzenie, czy sprzedawane Produkty są bezpieczne, nie stanowią zagrożenia i są nieuszkodzone, zgodnie z przepisami prawa.

Sprzedaż Produktów podlega gwarancjom prawnym (rękojmi) przewidzianym w artykułach 129, 130 i 132 Kodeksu Konsumenckiego, zdefiniowanego poniżej. Zgodnie z tymi przepisami, Klient jest uprawniony do żądania przywrócenia zgodności towaru z umową w drodze jego naprawy lub wymiany (Klient może wybrać, czy żąda naprawy czy wymiany Produktu na warunkach przewidzianych przez prawo), bez żadnych kosztów dla Klienta lub, jeśli jeden z tych środków okaże się bezskuteczny (zgodnie z postanowieniami Artykułu 130, paragraf 7 Kodeksu Konsumenckiego), Klient może uzyskać odpowiednią obniżkę ceny Produktów lub odstąpić od umowy. Klient traci powyższe prawa, jeśli nie zgłosi Sprzedawcy wady w zakresie zgodności z umową w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty jej stwierdzenia, chyba że prawo państwa, w którym Klient ma miejsce zwykłego pobytu przewiduje inny termin (w przypadku Polski roszczenie o usunięcie wady lub wymianę̨ rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady). Powołanie się na wadę, która nie była zatajona przez Sprzedawcę, jest w każdym razie ograniczone do okresu 26 (dwudziestu sześciu) miesięcy od dostarczenia Produktu.

Jeśli Klient zażąda, zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykułu 9, naprawy lub wymiany Produktu z powodu wady w zakresie jego zgodności z umową, koszty dostawy związane z odesłaniem Produktu do Sprzedawcy w celu naprawy lub wymiany, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z dostarczeniem Klientowi naprawionego lub wymienionego Produktu, ponosi Sprzedawca.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub zużycia, a także niewłaściwej obsługi lub konserwacji Produktu. Rękojmia nie obowiązuje w przypadku zadziałania czynników niezwiązanych z normalnym użytkowaniem Produktu. 

Po odebraniu Produktu,Autoryzowane Centrum Obsługi przystąpi do przeprowadzenia odpowiedniej kontroli standardów i jakości Produktu, a jeśli wykryje niezgodność z umową, wyśle Klientowi Produkt zastępczy lub dokona innych czynności zgodnych z uprawnionym żądaniem Klienta lub przewidzianych właściwym prawem. Jeśli w wyniku kontroli okaże się, że Produkt nie jest niezgodny z umową, Sprzedawca poinformuje Klienta o kosztach wymiany. Klient ponosi koszty transportu Produktów, które nie posiadają wad lub niezgodności.

10. GWARANCJA AUTENTYCZNOŚCI I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Sprzedawca gwarantuje autentyczność wszystkich Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym.

Marka "SMEG", wraz z zestawem graficznych i niegraficznych znaków towarowych i usługowych, znajdujących się na Produktach, na powiązanych akcesoriach lub na opakowaniach, a także oznaczenia przestrzenne, niezależnie od tego, czy zostały zarejestrowane czy nie, a także wszelkie ilustracje, wizerunki i logotypy chronione są prawem autorskim oraz, ogólniej, wszystkimi prawami własności intelektualnej odnoszącymi się do Produktów, a Smeg. 

11. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

Niniejsze Warunki Sprzedaży, a w konsekwencji umowy zawarte z Klientami, są regulowane przez prawo włoskie i należy je interpretować zgodnie z tym prawem (w tym włoskim Dekretem z Mocą Ustawy nr 206 z dnia 6 września 2005 r. "Kodeks Konsumencki", a w szczególności jego Rozdziałem I, Tytułem III, Częścią III, a także z włoskim Dekretem z Mocą Ustawy nr 70 z dnia 9 kwietnia 2003 r. "Dekret o handlu elektronicznym"). Wybór prawa dokonany zgodnie z powyższym zdaniem nie pozbawia jednak Klienta praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa jego miejsca zamieszkania, które stosuje się w zakresie, w którym przewidują dla Klienta uprawnienia idące dalej lub wyższy poziom ochrony niż przewidziany przez prawo włoskie.

Spory wynikające z interpretacji, ważności lub realizacji niniejszych Warunków Sprzedaży podlegają wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego dla miejsca zamieszkania Klienta.

Alternatywnie, Klient może skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) udostępnionej przez Komisję Europejską, dostępnej na stronie http://ec.europa.eu/odr.

 

12. DANE KONTAKTOWE

W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy dotyczącej Sklepu Internetowego lub w sprawie metod zakupu online, mogą Państwo skontaktować się ze Sprzedawcą korzystając z poniższych danych kontaktowych: polska@sicilyismylove.com.