Privacy Policy


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza strona („Strona”) jest prowadzona przez Smeg S.p.A, Via Leonardo da Vinci, 4 - 42016 Guastalla (RE) Włochy, numer VAT 01555030350, smeg@smeg.it (dalej jako „SMEGlubmy”), która, zgodnie z punktem 1 poniżej, jest administratorem danych osobowych użytkowników, którzy odwiedzają i przeglądają Stronę, jak również tych użytkowników, którzy rejestrują się i korzystają z usług dostępnych na Stronie.

Sprzedaż prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego będącego częścią Strony (zwanego dalej „Sklepem Internetowym”) oraz wszelkie związane z tym czynności (np. obsługa zamówień, sprzedaż, dostawa produktów, obsługa płatności, zarządzanie zwrotami i gwarancjami, czynności posprzedażowe) są natomiast realizowane przez PVS SERVICES ITALIA S.A.R.L. (zwaną dalej „Sprzedawcą”), spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszech, P.le Balestrieri 31/A, 43122 Parma, mającą kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 euro, numer identyfikacji podatkowej i VAT 02647480348, działającą we własnym imieniu, jednak we współpracy ze SMEG, dla poprawienia Twoich doświadczeń związanych z zakupami.

Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób SMEG i, w stosownych przypadkach, Sprzedawca, będą wykorzystywać wszelkie dane osobowe podane przez użytkownika lub zebrane przez nas za pośrednictwem Strony.

Prosimy pamiętać, że nie akceptujemy rejestracji na Stronie ani zamówień składanych przez osoby niepełnoletnie (osoby poniżej 18. roku życia), ani nie zbieramy, ani też nie wykorzystujemy świadomie danych osobowych takich osób. Osoby niepełnoletnie nie powinny się rejestrować ani dokonywać zakupów online. Powinny poprosić osobę pełnoletnią o wykonanie niezbędnych czynności.

Definicje stosowane w Ogólnych Warunkach Sprzedaży, które regulują sprzedaż produktów SMEG z wykorzystaniem strony internetowej www.sicilyismylove.com, mają również zastosowanie do pojęć, które nie zostały zdefiniowane poniżej.

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
 2. JAKIE RODZAJE DANYCH ZBIERAMY?
  Dane podawane podczas rejestracji i korzystania z usług
  Aktualizacja danych
 3. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE?
  Prowadzenie Strony, świadczenie usług dostępnych na Stronie oraz działania marketingowe
  Sklep Internetowy, zakupy i i związane z tym czynności
  Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
  Dane osobowe zbierane automatycznie za pośrednictwem Strony
 4. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?
 5. W JAKI SPOSÓB I GDZIE PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?
 6. W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?
 7. PRAWA UŻYTKOWNIKA I SPOSÓB KORZYSTANIA Z NICH
 8. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem danych osobowych użytkownika podczas odwiedzania i przeglądania Strony oraz danych osobowych użytkownika w razie zarejestrowania się i korzystania z usług dostępnych na Stronie, poza zakupami online, jest SMEG. Można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem privacy@smeg.it, w naszej siedzibie we Włoszech, lub pod numerem telefonu +3905228211.

W przypadku przetwarzania danych osobowych związanych z zakupami dokonywanymi w Sklepie Internetowym (w tym obsługą przed- i posprzedażową) administratorem danych jest Sprzedawca; ze Sprzedawcą lub jego Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się w jego lokalach, pod adresem info@sicilyismylove.com lub pod numerem telefonu 800123753.

2. JAKIE RODZAJE DANYCH ZBIERAMY?

Dane podawane podczas rejestracji i korzystania z usług

Rejestracja na Stronie i korzystanie z dostępnych na niej usług są opcjonalne. Rejestracja na Stronie ułatwia wizyty i zakupy, jednak zakupów online można także dokonywać bez rejestracji.

Jeżeli użytkownik zarejestruje się na Stronie poprzez utworzenie konta lub skorzystanie z innych usług dostępnych na Stronie, SMEG zbierze i będzie wykorzystywać jego dane identyfikacyjne (tzn. imię i nazwisko oraz płeć) oraz będzie przetwarzać dane konta (tzn. nazwę użytkownika i hasło), aby umożliwiać użytkownikowi dostęp do konta i zarządzać bezpieczeństwem Strony. Będziemy również przechowywać na koncie historię zakupów, aby umożliwić użytkownikowi jej przeglądanie. Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na działania marketingowe, SMEG może również zebrać adres e-mail użytkownika w celu wysyłania mu przez SMEG ofert i wiadomości marketingowych nt. produktów oraz usług SMEG, a także prowadzonych badań (w tym w ramach kampanii dotyczących satysfakcji klienckiej).

Przy zakupie Sprzedawca będzie zbierać dane identyfikacyjne użytkownika, jego dane kontaktowe i szczegóły dotyczące płatności; w przypadku gdy użytkownik zażyczy sobie usług posprzedażowych, Sprzedawca będzie wykorzystywać te informacje w uzupełnieniu do danych dotyczących zakupionych produktów, aby zapewnić użytkownikowi możliwość korzystania z gwarancji na produkty lub innych usług, których użytkownik ma prawo sobie zażyczyć.

Aktualizacja danych

Użytkownik jest obowiązany dopilnować, aby dane osobowe podane przez niego SMEG były poprawne i aktualne. Jeżeli którekolwiek informacje podane przez użytkownika SMEG przy rejestracji uległy zmianie, prosimy o zaktualizowanie konta lub kontakt z nami przy użyciu danych wskazanych w punkcie 7.

3. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE?

Prowadzenie Strony, świadczenie usług dostępnych na Stronie oraz działania marketingowe

SMEG wykorzystuje dane osobowe użytkownika podane za pośrednictwem Strony do następujących celów i na następującej podstawie prawnej:

a) w celu umożliwienia użytkownikowi założenia konta na Stronie za pomocą formularza rejestracyjnego, w celu przeprowadzenia rejestracji oraz przesłania użytkownikowi informacji o koncie lub zmianie stosowanych przez nas zasad; podstawą prawną tego przetwarzania jest konieczność wywiązywania się z umowy;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa Sklepu Internetowego, przez próby przeciwdziałania nieuprawnionym lub złośliwym działaniom i oszustwom; podstawą prawną tego przetwarzania jest konieczność realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na zapobieganiu oszustwom;

c) w celu przestrzegania mających zastosowanie przepisów, np. w odpowiedzi na żądania organów władzy publicznej lub organów ścigania prowadzących dochodzenie; podstawą prawną tego przetwarzania jest konieczność przestrzegania obowiązków prawnych, którym podlega SMEG;

d) w celu elektronicznego przesyłania użytkownikowi naszego newslettera, jeżeli użytkownik zapisał się na newsletter; podstawą prawną tego przetwarzania jest przetwarzanie w celu świadczenia użytkownikowi usługi;

e) jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę, w celu otrzymywania komunikacji marketingowej od SMEG dotyczącej produktów i usług SMEG, a także w celu prowadzonych badań (w tym w ramach kampanii dotyczących satysfakcji klienckiej), za pośrednictwem poczty elektronicznej; podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda użytkownika.

Sklep Internetowy, zakupy i związane z tym czynności

W przypadku przetwarzania danych osobowych związanych z zakupami dokonywanymi w Sklepie Internetowym (w tym z obsługą przed- i posprzedażową) administratorem danych jest Sprzedawca, który wykorzystuje dane osobowe podane za pośrednictwem Strony do następujących celów i na następującej podstawie prawnej:

f) w celu obsługi zamówień online i realizacji umowy sprzedaży lub podjęcia kroków związanych z umową sprzedaży, w tym fakturowania, przy zakupie naszych produktów na Stronie, jak również w celu zapewnienia użytkownikowi obsługi przed- i posprzedażowej, pomocy i dostawy produktu/produktów; w tym przypadku dane osobowe użytkownika będą zbierane za pomocą formularza zamówienia produktów dostępnego na Stronie. Przetwarzanie danych na potrzeby usług posprzedażowych będzie dokonywane przez SMEG lub podmioty powiązane ze SMEG oraz lokalne centra wsparcia w kraju użytkownika jako podmioty przetwarzające działające w imieniu Sprzedawcy; podstawą prawną tego przetwarzania jest konieczność wykonania umowy oraz spełniania odnośnych wymogów prawnych;

g) w celu przestrzegania mających zastosowanie przepisów, np. w odpowiedzi na żądania organów władzy publicznej lub organów ścigania prowadzących dochodzenie; podstawą prawną tego przetwarzania jest konieczność przestrzegania obowiązków prawnych, którym podlega SMEG.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

W odniesieniu do celów przetwarzania danych wymienionych w punktach a), b), c), f) i g) przekazanie danych oznaczonych jako „obowiązkowe” podczas rejestracji (lub w innych okolicznościach, w których użytkownicy są proszeni o przekazanie danych) jest niezbędne do korzystania z usług i każda odmowa czyni korzystanie z usług faktycznie niemożliwym.

Udostępnienie innych danych niż dane „obowiązkowe” jest całkowicie opcjonalne i uznaniowe, a odmowa w żaden sposób nie uniemożliwia użytkownikom korzystania z większości usług (z wyjątkiem tych funkcji, takich jak newsletter, które wymagają podania dodatkowych danych, w szczególności adresu elektronicznego).

Udostępnienie danych dla celów wymienionych w punktach d) i e) nie jest obowiązkowe, a odmowa w żaden sposób nie uniemożliwia korzystania z usług, jednak w takim przypadku SMEG może nie być w stanie, przykładowo, wysłać Państwu materiałów promocyjnych na temat produktów. W każdym przypadku przyjmujemy jednak, że przetwarzanie danych do tych celów może odbywać się tylko wówczas, gdy istnieje wyraźna zgoda użytkowników, a zgody tej można odmówić.

Dane osobowe zbierane automatycznie za pośrednictwem Strony

Podczas wizyty użytkownika na naszej Stronie SMEG może, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i, w razie potrzeby, za zgodą użytkownika, zbierać informacje odnoszące się do urządzeń, których używa oraz sieci, z którymi jest połączony podczas korzystania z naszych usług. Może to obejmować następujące informacje dotyczące użytkownika: adres IP, informacje dotyczące logowania, typ i wersję przeglądarki, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system i platformę operacyjną, identyfikator reklamowy, informacje o wizycie, w tym kolejność klikania przy wchodzeniu na Stronę, po wejściu do nią i przy wychodzeniu z niej, produkty, które użytkownik oglądał lub wyszukiwał, błędy przy pobieraniu, długość wizyt na niektórych podstronach, interakcje z nimi oraz numer telefonu użyty do połączenia z naszym numerem obsługi klienta. Informacje te zbieramy za pomocą różnych technologii śledzenia, w tym plików cookie (więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce Cookie).

4. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez czas niezbędny do osiągnięcia opisanych powyżej celów.

W szczególności, dane osobowe będą w posiadaniu SMEG przez cały okres trwania stosunku umownego (na przykład, w związku z otwarciem konta) lub, w przypadku danych odnoszących się do celów marketingowych, do czasu wycofania zgody lub złożenia wniosku o rezygnację (np. rezygnację z subskrypcji biuletynów).

Także Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe użytkownika przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, które zostały opisane powyżej, w tym w celu wypełnienia prawnych obowiązków (np. przechowywania rachunków przez 10 lat, przechowywania danych dla celów fakturowania i dla wypełnienia zobowiązań podatkowych, jeżeli dane dotyczą zakupów online).

SMEG i Sprzedawca będą przechowywać dane osobowe użytkownika w formie umożliwiającej jego identyfikację przez czas ściśle niezbędny do celów, dla których dane te zostały zebrane, a następnie były przetwarzane, a w każdym razie w granicach określonych przepisami. W celu zagwarantowania, że dane osobowe użytkownika są zawsze dokładne i aktualne, w tym pod względem adekwatności i kompletności, prosimy o ich aktualizację w odpowiedniej sekcji Państwa konta lub przez kontakt z nami przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w pkt. 7.

5. W JAKI SPOSÓB I GDZIE PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane głównie elektronicznie, a w niektórych przypadkach również w formie papierowej.

Jeżeli, w celu lepszego i bardziej wydajnego prowadzenia Strony, dane miałyby zostać przekazane poza EOG, zobowiązujemy się zagwarantować odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa danych, także w drodze stosownych gwarancji kontraktowych, zgodnie z mającymi zastosowanie zasadami, w tym w drodze standardowych klauzul umownych, oraz poinformujemy o tym użytkownika aktualizując niniejszą Politykę Prywatności.

6. W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Aby Strona funkcjonowała poprawnie, do wyżej wymienionych danych osobowych użytkownika mogą mieć dostęp pracownicy, jak również personel niebędący pracownikami wyznaczony, odpowiednio, przez SMEG i Sprzedawcę, który musi przetwarzać te dane osobowe w celu wykonywania swoich obowiązków (np. IT, administracja i obsługa klienta).

Ponadto dane osobowe użytkownika zostaną udostępnione firmom zewnętrznym, które w imieniu SMEG lub Sprzedawcy (jeżeli dotyczy to sprzedaży internetowej) świadczą określone usługi jako podmioty przetwarzające dane (np. usługi logistyczne, usługi dostawcy, który prowadzi i hostuje Stronę w imieniu firmy SMEG, w tym Iride Comunicazione S.r.l., z siedzibą w Parmie, Via Emilia Est 7, Włochy, lokalni dostawcy usług posprzedażowych). Dane użytkownika będą ujawniane osobom trzecim, które będą je przetwarzać niezależnie i zgodnie z prawem w celu realizacji umowy sprzedaży (na przykład dostawcom usług transportowych, pośrednikom płatniczym lub bankom, które realizują zdalnie elektroniczne usługi płatnicze za pomocą kart kredytowych/debetowych).

SMEG lub dowolne spośród jej aktywów, w tym Strona, mogą zostać sprzedane lub mogą mieć miejsce inne transakcje, w których dane osobowe użytkownika stanowić będą jeden z przedmiotów danej transakcji. W takim przypadku dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane w ramach transakcji albo w ramach prowadzonego procesu due diligence.

Zarówno SMEG, jak i Sprzedawca mogą ponadto dzielić się informacjami z organami administracji publicznej i organami ścigania oraz z innymi stronami zaangażowanymi w postępowanie sądowe lub je rozważającymi w celu spełnienia obowiązku prawnego, jeśli w dobrej wierze uznamy, że wymaga tego prawo, lub jeżeli jest to konieczne do ochrony własności, bezpieczeństwa lub praw naszych lub osób trzecich.

7. PRAWA UŻYTKOWNIKA I SPOSÓB KORZYSTANIA Z NICH

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i, jeśli to konieczne, do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik może od nas również zażądać przekazania określonych typów danych osobowych – sobie lub innemu wyznaczonemu przez siebie podmiotowi – w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Użytkownik może zrezygnować z jego otrzymywania w wiadomościach elektronicznych, postępując zgodnie z instrukcją rezygnacji podaną w tych wiadomościach lub pisząc na wskazany poniżej adres e-mail.

Proszę pamiętać, że nadal będziemy wysyłać pewne informacje dotyczące konta użytkownika lub korzystania ze Strony. Rezygnacja z wiadomości marketingowych nie będzie mieć wpływu na tego typu komunikaty dotyczące konta.

Użytkownik może w pewnych okolicznościach sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych (w szczególności, gdy nie spoczywa na nas obowiązek ich przetwarzania w celu realizacji umownych lub wymogów prawnych, np. w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes lub w celu przesyłania naszych wiadomości marketingowych), klikając w dowolnej chwili na link rezygnacji znajdujący się na dole naszych marketingowych wiadomości elektronicznych (w przypadku działań marketingowych) lub kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych wskazanych poniżej.

Powyższe prawa mogą być ograniczone - na przykład w przypadku, gdy potrzebujemy danych osobowych (i) w celu przestrzegania prawa lub (ii) nadrzędnego interesu SMEG, lub (iii) gdy podanie informacji ujawni dane osobowe dotyczące innej osoby.

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do unijnego organu ochrony danych, w państwie, w którym zamieszkuje, pracuje lub gdzie jego zdaniem mogło dojść do naruszenia.

Aby uzyskać więcej informacji lub odpowiedzi na pytania dotyczące prywatności, prosimy o kontakt ze SMEG lub Sprzedawcą (w zależności tego, przetwarzania danych przez którego z nich dotyczy zapytanie lub realizowane prawo) przy wykorzystaniu danych kontaktowych określonych w punkcie

8. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI

Możemy dokonać zmiany warunków niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie poprzez wyraźne zamieszczenie powiadomienia o jej zmianie na Stronie. Zmiany te będą miały zastosowanie od momentu ich opublikowania. Poprzednie wersje Polityki Prywatności są dostępne tutaj.

Data wejścia w życie: niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana w dniu [01.05.2018 r.] i obowiązuje od tego dnia.